دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات (ERTEBAT) - فرایند پذیرش مقالات